nasha_grupa

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » nasha_grupa » Дом.работы и курсовые » Домашние задание по Собовой


Домашние задание по Собовой

Сообщений 1 страница 6 из 6

1

У кого есть, выкладывайте!

2

ДЗ по Собовой

3

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інститут електроніки і систем управління
Факультет електроніки
Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини


Методичні вказівки та завдання
на домашнє завдання з дисципліни

“Основи теорії біомедикотехнічних систем”

для студентів спеціальності
6.091000 “Біотехнічні та медичні апарати і системи”

Укладач – асистент Шабанова С.ЮКиїв 2008
Тема: Аналіз основних динамічних характеристик ланок в біомедикотехнічних системах
Завдання на роботу:
В роботі треба визначити основні динамічні характеристики лінійної системи (ЛС) та проаналізувати отримані результати
Для свого варіанта вихідних даних виконати завдання за такими пунктами:
1. Скласти диференційні рівняння, які описують поведінку системи і зв’язують вхідну і вихідну напругу для першої та другої схеми згідно варіанту (таблиця 1). Перетворити отримані диференціальні рівняння за Лапласом.
2. Скласти передатну функцію для першої та другої схеми та для заданої системи в цілому згідно варіанту (таблиця 1) та визначити типи ланок
3. Побудувати та проаналізувати асимптотичні ЛАЧХ окремо для кожної з схем та для системи в цілому
4. Побудувати та проаналізувати ЛАЧХ і ЛФЧХ для кожної схеми та для системи в цілому, використовуючи вбудовані функції програми MATLAB.
5. Проаналізувати динамічні властивості системи за розміщенням особливостей (обчислити нулі і полюси системи) і побудувати графіки розміщень (використовуючи вбудовані функції програми MATLAB).
6. Побудувати перехідні та імпульсні характеристики системи (використовуючи вбудовані функції програми MATLAB).

Вихідні дані:

увеличить

увеличить

4

ІІІ частина
Для таблиці 1 варіант визначається по двом останнім цифрам залікової книжки

увеличить

5

Для таблиці 2 варіант визначається:
W1 – остання цифра залікової книжки
W2 – передостання цифра залікової книжки

увеличить

6

Методичні вказівки до виконання домашнього завдання
1. Для отримання диференціального рівняння (ДР), яке описує поведінку системи і зв’язує вхідну і вихідну напругу, необхідно використовувати закони фізики, якими визначаються процеси в цих системах та враховувати інерційність електричних ємностей та індуктивностей (рухомих механічних частин пристроїв і т.ін.).

Загальна форма запису ДР для елемента системи, зображеного на рис. 1:

http://naufel.0pk.ru/uploads/0008/a7/43/23-1-f.jpg

Рис. 1.
Оскільки перетворювати ДР досить складно, тому у випадку лінійних ДР використовують перехід з допомогою перетворення Лапласа від ДР для змінних до алгебраїчних рівнянь для зображень змінних при нульових початкових умовах.

Зображення будь-якої функції часу f(t) звичайно позначають як L{(t)}, або F(p) та представляють собою перетворення Лапласа цієї функції:

Перетворення Лапласа при нульових початкових умовах виконується за наступною формулою:
.
Отже в загальній формі ДР перетворене за Лапласом буде мати вигляд:

2. Передатну функцію можна знайти використовуючи формулу:

http://naufel.0pk.ru/uploads/0008/a7/43/23-2.jpg

3. Побудову асимптотичних ЛАЧХ виконати без використання програми MATLAB для кожної схеми та системи окремо. Провести порівняльний аналіз отриманих характеристик.
4. Побудова та аналіз ЛАЧХ та ЛФЧХ в програмі MATLAB виконується з допомогою команди: bode(sys) або bode(sys1,…, sysn), якщо необхідно побудувати ЛАЧХ та ЛФЧХ для n систем в одному вікні.
5. Аналітичне визначення нулів (коренів поліному чисельника) та полюсів (коренів поліному знаменника) в MATLAB виконується з допомогою функції zpk.
Карту нулів та полюсів графічно зображують в комплексній площині. В MATLAB використовують функцію pzmap
6. Для побудови графіку перехідної характеристики системи (як реакції на одиничний стрибок 1(t)) в MATLAB використовується функція step.
Для побудови графіку імпульсної перехідної характеристики системи (як реакції на одиничний імпульс) використовується функція impulse.

Вказівки щодо оформлення роботи:
Роботу треба оформити на окремих аркушах формату А4, в текстовому редакторі MS Word, шрифт 12-14, міжрядковий інтервал 1 або 1,5.
В роботі мають бути:
- титульний аркуш (додаток 1)
- завдання на виконання роботи (додаток 2)
- початкові дані свого варіанта роботи;
- основні теоретичні відомості;
- основний розрахунковий розділ з розробленими програмами та отриманими графіками
- висновки по роботі
- список використаної літератури.
Основний розрахунковий розділ роботи складається з підрозділів відповідно до пунктів завдання і повинен містити аналіз характеристик ЛС та відповідні розрахунки з поясненнями до них. В чисельних розрахунках слід приводити розрахункову формулу, потім підставляти вихідні дані і давати кінцевий результат. Розроблені програми повинні містити коментарі.
Рисунки та графіки треба виконувати креслярськими інструментами та згідно з вимогами стандартів ЄСКД. На графіках треба вказувати масштаб та позначення змінних, а рисункам давати назву. Графіки, які за вимогами завдання повинні бути виконані засобами MATLAB, вставляються в текст пояснювальної записки у вигляді рисунків. Всі рисунки повинні мати порядковий номер та назву.
В списку використаної літератури мають бути вказані основні відомості бібліографічного опису кожного видання: автор, назва, місто видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок.

ДО ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ПОВИННА БУТИ ДОДАНА ДИСКЕТА З ТЕКСТОМ ПРОГРАМИ MATLAB

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. А.М. Гвоздинський Керування в біомедичних системах. Частина 1. Елементи теорії управління: Навч. посібник. – Харків: ХТУРЕ, 1996. – 124с.
2. В.А. Бесекерский, Е.П. Попов Теория систем автоматического регулирования – М.: Наука, 1972
3. Д.В. Васильев, В.Г. Чуич Системы автоматического управления (примеры расчетов) – М.: Высшая школа, 1967
4. А.Г. Шевелев Основы теории систем автоматического управления. Линейная теория систем: Конспект лекций. – К.: КМУГА, 2000. – 207с.
5. А.А. Воронов и др. Основы теории автоматического регулирования и управления. Учебное пособие для вузов. М., «Высшая школа», 1977.

Додаток 1
Приклад оформлення титульного листа домашнього завдання

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет електроніки

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини

Домашнє завдання
з дисципліни “Основи теорії біомедикотехнічних систем“

(спеціальність 6.091000 – Біотехнічні та медичні апарати і системи)

Тема: Аналіз основних динамічних характеристик ланок в біомедикотехнічних системах

Виконав:___________________
група ______________________
Залікова книжка №___________
Керівник____________________

\
Київ 2007

Додаток 2
Завдання
з дисципліни
"Основи теорії біомедикотехнічних систем"

спеціальності 6.091002 "Біотехнічні та медичні апарати і системи"

студента __________________

Тема домашнього завдання:
Аналіз основних динамічних характеристик ланок в біомедикотехнічних системах
1. Термін виконання роботи: з 22.03.2007 р. до 22.04.2007 р.
2. Вихідні дані до роботи:
 згідно варіанта завдання
3. Етапи роботи:
 ознайомлення з теоретичними відомостями;
 математичний опис заданої системи згідно варіанту;
 аналіз основних динамічних характеристик системи.
4. Перелік обов’язкового графічного матеріалу:
 результати вирішення завдання у вигляді графічних залежностей

Завдання видав ________________________
„___”___________200_ р.

Завдання прийняв до виконання _________________________
„___”___________200_ р.

Домашнє завдання захищено з оцінкою ___________________

\\\\Рис.1\\\

увеличить


Вы здесь » nasha_grupa » Дом.работы и курсовые » Домашние задание по Собовой


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2017 «QuadroSystems» LLC